Risk Warning: Trading financial products on margin carries a high degree of risk and is not suitable for all investors. Losses can exceed the initial investment. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your risk.

Thực Hành Chiến Lược Giao Dịch Vàng: Cơ Bản Và Nâng Cao

Tai Nguyen

GMT +07:00
Bạn đã sẵn sàng khám phá những thông tin chuyên sâu về giao dịch Vàng và học cách xác định cũng như tận dụng tối đa các cơ hội tiềm năng trên thị trường Vàng với chuyên gia giao dịch của chúng tôi, Mr. Tai Nguyen.

1. Thứ 4, Ngày 1 tháng 9 | 20:00 GMT+7 | Tổng Quan Về Giao Dịch Vàng

2. Thứ 4, Ngày 8 tháng 9 | 20:00 GMT+7 | Quản Lý Rủi Ro & Phân Bổ Vốn Trong Giao Dịch Vàng

3. Thứ 4, Ngày 15 tháng 9 | 20:00 GMT+7 | Trendline và Mô Hình Nến Đảo Chiều I

4. Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 | 20:00 GMT+7| Trendline và Mô Hình Nến Đảo Chiều II

5. Thứ 4, Ngày 29 tháng 9 | 20:00 GMT+7 | Trendline và Mô Hình Nến Đảo Chiều III

Chuỗi đào tạo trực tuyến chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là lời khuyên hoặc nghiên cứu đầu tư.

Education Gives you Power

START TRADING with Tickmill

It's simple and fast to join!

Full Name
 
Country
 
Client Type
 
Email Address
 
REGISTER

REGISTER

Complete registration, Log in to your Client Area and upload the required documents.

Create Account
Account Type
Currency
 
Leverage
 
CREATE AN ACCOUNT

CREATE AN ACCOUNT

Once your documents are approved, create a Live Trading account.

Deposit 1
Select Account
Deposit 2
Select Deposit Method
 
MAKE A DEPOSIT

MAKE A DEPOSIT

Select a payment method, fund your trading account and start trading.