ลูกค้าของ Tickmill สามารถ Login เข้าใช้งานได้ที่พื้นที่สมาชิกได้ทาง https://secure.tickmill.com/login?lang=th

หากต้องการรีเซตรหัสผ่าน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน / Forgot your password ในหน้าจอ Login จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์ให้รีเซตรหัสผ่าน

รหัสผ่านต้องตั้งตามฟอแมตต่อไปนี้

- รหัสผ่านใหม่จะต้องมีจำนวนตัวอักษรมากกว่า 12 ตัวอักษร และประกอบด้วย
- ตัวอักษรอังกฤษใหญ่ เช่น X Y Z
- ตัวอักษรอังกฤษเล็ก เช่น a b c
- ตัวเลข เช่น 4 5 6
- และอักขระพิเศษ (เช่น @ # $ %) << โดยเฉพาะข้อนี้ต้องมีการใส่เข้าในรหัสเสมอ

หากพบข้อความ Error message ดังรูป เกิดจากรหัสผ่านที่ตั้งใหม่ซ้ำกับรหัสเดิมที่เคยตั้งในอดีต ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ ลูกค้าจะต้องแก้ไขรหัสผ่านที่ตั้งไม่ให้ซ้ำกับรหัสเดิม จึงจะผ่านในขั้นตอนตั้งรหัสผ่าน