Chúng tôi xin được thông báo rằng do kết thúc Giờ Mùa Hè Khu Vực Châu Âu, lịch giao dịch cho các sản phẩm dưới đây sẽ được thay đổi tạm thời từ ngày 1 Tháng 11 Năm 2021 cho đến Ngày 5 Tháng 11 Năm 2021.

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết về điều chỉnh giờ giao dịch:

Công cụ

Thời gian giao dịch

DE40

Thứ Hai: 01: 05-03:00, 03:15-24:00

Thứ Ba-Thứ Năm: 01:02-03:00, 03:15-24:00

Thứ Sáu: 01:02-03:00, 03:15-23: 58

FRANCE40

Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00

Thứ Sáu: 10:00-23:58

ITALY40

Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00

Thứ Sáu: 10:00-23:58

SPAIN35

Thứ Hai-Thứ Sáu: 10:00-22:00

STOXX50

Thứ Hai: 01:05-03:00, 03:15-24:00

Thứ Hai-Thứ Năm: 01:00-03:00, 03:15-24:00

Thứ Sáu: 01:00-03:00, 03:15-23:58

SWISS20

Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00

Thứ Sáu: 10:00-23:58

UK100

Thứ Hai: 01:05-24:00

Thứ Hai-Thứ Năm: 01:00-24:00

Thứ Sáu: 01:00-23:58

Trái Phiếu

Thứ Hai-Thứ Năm: 09:00-24:00

Thứ Sáu: 09: 00-23:58

Thời gian được đề cập ở trên là theo giờ GMT+3 và có thể thay đổi bởi các nhà cung cấp trao đổi hoặc thanh khoản tương ứng.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng múi giờ máy chủ MT4/MT5 của chúng tôi sẽ thay đổi từ GMT+3 sang GMT+2 vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 với sự thay đổi múi giờ của New York.