Chúng tôi xin được thông báo rằng do kết thúc giờ Mùa Hè Tại New York, khung giờ cho máy chủ MT4/MT5 của chúng tôi sẽ được thay đổi sang GMT+2 bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 năm 2021, lịch giao dịch cho các công cụ sau sẽ thay đổi từ ngày 8 của tháng 11 năm 2021:

Công cụ

Giờ giao dịch

DE40

Thứ hai: 01:05-02:00, 02:15-24:00

Thứ ba - Thứ năm : 01:02-02:00, 02:15-24:00

Thứ sáu: 01:02-02:00, 02:15-23:00

FRANCE40

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00-23:00

ITALY40

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00-23:00

SPAIN35

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00-21:00

STOXX50

Thứ hai: 01:05-02:00, 02:15-24:00

Thứ ba - Thứ năm: 01:00-02:00, 02:15-24:00

Thứ sáu: 01:00-02:00, 02:15-23:00

USDRUB

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00-21:00

SWISS20

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00-23:00

UK100

Thứ hai: 01:05-24:00

Thứ ba - Thứ năm: 01:00-24:00

Thứ năm: 01:00-23:00

Bonds

Thứ hai - Thứ sáu: 09:00-23:00

AUS200

Thứ hai - Thứ sáu: 00:50-07:30, 08:10-23:00

HK50

Thứ hai - Thứ sáu: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00

AFRICA40

Thứ hai - Thứ sáu: 08:00-17:30

Thời gian được đề cập ở trên là theo giờ GMT+2

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch có thể thay đổi bởi sở giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.