Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 59494.65
Pivot: :57669.37
Hỗ trợ: 53630.53

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang phản ứng giữa kênh giảm, cho thấy đà giảm tổng thể. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức trục cùng với mức thoái lui Fibonacci 78.6% và dự báo Fibonacci 127.2% về phía Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6% và hỗ trợ đồ họa tổng thể.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy lên đến Mức kháng cự đầu tiên phù hợp với dự báo Fibonacci 161.8%.