Type:
Bullish Bounce

Key Levels:
Resistance: 66485.64
Pivot: 63719.01
Support: 61662.63

Phương án đề xuất:
Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ phục hồi ở mức trục phù hợp với dự báo Fibonacci 100% hướng tới Mức kháng cự thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục đẩy xuống mức Hỗ trợ thứ nhất với dự báo Fibonacci 78,6% và mức thoái lui Fibonacci 78,6%.