Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 51911.11
Pivot: 45664.01
Hỗ trợ: 44018.65

Trường hợp ưu tiên:

Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần, báo hiệu một động lực tăng giá tiềm năng. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng lên từ mức trục cùng với hỗ trợ chồng chéo đồ họa, 161.8% Fibonacci mở rộng, 61.8% Fibonacci thoái lui và 161.8% dự báo về mức Kháng cự thứ nhất phù hợp với mức cao trước đó và dự báo Fibonacci 161.8%. Xu hướng tăng giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi chỉ báo ngẫu nhiên trong đó đường% K ở mức hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy xuống mức Hỗ trợ đầu tiên phù hợp với mức hỗ trợ ngang.