Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 53675.03
Pivot: 47385.9
Hỗ trợ: 44903.88

Trường hợp ưu tiên:

Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng từ mức trục quay với mức thoái lui Fibonacci 38.2% về phía Kháng cự thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 161.8% và mức thoái lui Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục đẩy xuống từ mức trục quay xuống Hỗ trợ thứ nhất cùng với mức thoái lui Fibonacci 78.6%.