Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 97.735
Pivot: 97.432
Hỗ trợ: 96.448

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang tiếp cận mức kháng cự mạnh tại trục của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng giảm từ Pivot của chúng tôi ở mức 97.432 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 78.6% về phía hỗ trợ đầu tiên tại 96.448 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8%. RSI ở các mức mà trước đó đã xảy ra sự sụt giảm.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 97.735 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 61.8%.