Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 98.308
Pivot: 97.72
Hỗ trợ: 97.3

Trường hợp ưu tiên:
Giá đã tiến gần đến trục. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 97.72 phù hợp với 100% Dự báo Fibonacci đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 98.308 phù hợp với Dự báo Fibonacci 61.8%. RSI ở các mức mà trước đó đã xảy ra các đợt tăng.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể giảm thêm về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi ở mức 97.3 phù hợp với Dự báo Fibonacci 127.2%.