Type:
Bearish Reversal

Các Mức Chính:
Kháng cự: 99.709
Pivot: 99.383
Hỗ trợ: 98.935

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang tuân theo sự hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 99.383 phù hợp với 78,6% Fibonacci Projection và 161.8% Fibonacci Projection về phía hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 98.935 cùng với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và mức thoái lui Fibonacci 23.6%.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể tăng cao hơn đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 99.709, đây là một khu vực của hợp lưu Fibonacci.