Type:
Bullish Bounce

Các Mức Chính:
Kháng cự: 3549
Pivot: 3248
Hỗ trợ: 3013

Trường hợp ưu tiên:

Trên đường H4, với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, chúng tôi có xu hướng rằng giá sẽ tăng lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 3549 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 127.2% từ trục quay của chúng tôi tại 3248 phù hợp với hỗ trợ pullback ngang.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng tới hỗ trợ đầu tiên tại 3013 phù hợp với hỗ trợ chồng chéo ngang và mức thoái lui Fibonacci 38.2%.