Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 2667
Pivot: 2589
Hỗ trợ: 2303

Trường hợp ưu tiên:
Trên đường H4, với giá hiện đang di chuyển bên dưới đám mây Ichimoku, chúng tôi có khuynh hướng rằng giá sẽ giảm xuống hỗ trợ của chúng tôi tại 2303 phù hợp với hỗ trợ thấp của swing và mở rộng Fibonacci 161.8% từ trục của chúng tôi tại 2589 phù hợp với kháng cự chồng chéo .

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ trục và hướng tới mức kháng cự đầu tiên tại 2667 phù hợp với mức kháng cự cao dao động ngang.