Type: Tăng bật lên

Pivot: 1.16634

Hỗ trợ: 1.15974

Kháng cự: 1.17368

Ưu tiên: Giá đang tiến dần trục pivot, chúng ta có thể thấy một sự phục hồi đối với mức kháng cự đầu tiên, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23,6% và phần Fibonacci mở rộng 100%

Kịch bản thay thế: Nếu giá giảm từ trục pivot, chúng ta có thể thấy nó sẽ dao động về phía hỗ trợ đầu tiên, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 127,2% và phần Fibonacci mở rộng 200%