Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:

Kháng cự: 1.15137
Pivot: 1.14603
Hỗ trợ: 1.13846

Trường hợp ưu tiên:

Với việc giá tiếp cận mức kháng cự của chỉ báo stochastics, chúng tôi cho rằng giá sẽ giảm từ trục của chúng tôi ở mức 1.14603 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 161.8% và xoay mức kháng cự cao đến mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.13846 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2% và hỗ trợ chồng chéo theo chiều ngang .

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng tới mức kháng cự đầu tiên tại 1.15137 phù hợp với mức kháng cự chồng chéo theo chiều ngang.