Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 1.13385
Pivot: 1.12973
Hỗ trợ: 1.12335

Trường hợp ưu tiên:

Với việc giá tiếp cận mức kháng cự đám mây ichimoku và mức kháng cự ngang bằng đồ họa, chúng tôi có xu hướng giảm giá sẽ giảm từ trục của chúng tôi ở mức 1.12973 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6% đến hỗ trợ thứ nhất ở mức 1.12335 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6% và nằm ngang hỗ trợ chồng chéo.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng tới ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 1.13385 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% phù hợp với mức kháng cự cao dao động ngang.