Type:
Bearish Reversal

Key Levels:
Resistance: 1.14398
Pivot: 1.1476
Support: 1.14398

Phương án đề xuất:

Với giá nằm dưới mức trung bình động của chúng tôi và từ chối dự báo Fibonacci 127,2% tại trục 1.1476, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.14398 phù hợp với dự báo Fibonacci 161,8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy giá tăng lên mức kháng cự đầu tiên tại 1.14398 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23,6%.