Type:
Bullish Rise

Các mức chính:
Kháng cự: 1.87588
Pivot: 1.87013
Hỗ trợ: 1.86572

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang tuân theo sự hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, cho thấy một động lực tăng giá tổng thể. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ đẩy lên từ mức trục cùng với mức thoái lui Fibonacci 61.8% về phía Kháng cự thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy xuống Hỗ trợ thứ nhất theo đường thoái lui Fibonacci 38.2% và hỗ trợ đường xu hướng tăng dần.