Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.21968
Pivot: 1.21369
Hỗ trợ: 1.21046

Trường hợp ưu tiên:
Giá đang ở mức Pivot, chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot ở mức 1.21369 đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi là 1.21968 phù hợp với dự báo Fibonacci 200% và Fibonacci Retracement 38.2%. Sự phân kỳ được phát hiện trên RSI.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.21046 phù hợp với Dự báo Fibonacci 61.8%.