Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.22922
Pivot: 1.21404
Hỗ trợ: 1.20984

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần, cho thấy đà giảm tổng thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi một đợt tăng giá ngắn hạn từ mức trục quay với dự báo Fibonacci 61.8% về phía Kháng cự 1 phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục đẩy xuống mức Hỗ trợ đầu tiên phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6%.