Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.35334
Pivot: 1.34576
Hỗ trợ: 1.33963

Trường hợp ưu tiên:

Giá gần đây đã thoát ra khỏi đường xu hướng giảm dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của cặp này ở mức 1.34576, đây là khu vực hợp lưu Fibonacci hướng tới ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 1.35334 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2%, Fibonacci Extension 100% và 78.6%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.33963 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6%.