Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.26674
Pivot: 1.26036
Hỗ trợ: 1.25573

Trường hợp ưu tiên:
On the H4, with price moving above the ichimoku indicator and the RSI indicator moving in an uptrend momentum, we have a bullish bias that price will rise from our pivot at 1.26036 where the horizontal overlap support is to our 1st resistance at 1.26674 in line with the 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci projection and swing high resistance.

Trên đường H4, với việc giá di chuyển trên chỉ báo ichimoku và chỉ báo RSI di chuyển theo đà xu hướng tăng, có xu hướng tăng giá rằng giá sẽ tăng từ trục của chúng tôi ở mức 1.26036 trong đó hỗ trợ chồng chéo ngang lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi là 1.26674 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8%, dự báo Fibonacci 100% và vùng kháng cự cao.

Kịch bản thay thế:
Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng tới hỗ trợ đầu tiên tại 1.25573, nơi hỗ trợ chồng chéo ngang và mức thoái lui Fibonacci 23.6%.