Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 0.63337
Pivot: 0.62329
Hỗ trợ: 0.61686

Trường hợp ưu tiên:

Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ phục hồi tại trục phù hợp với dự báo Fibonacci 161.8%, Fibonacci mở rộng 161.8%, thoái lui Fibonacci 61.8% và dự báo Fibonacci 78.6% hướng tới Kháng cự thứ nhất cùng với mức thoái lui Fibonacci 23.6%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục đẩy xuống mức Hỗ trợ đầu tiên cùng với sự chồng chéo như đồ họa.