Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 0.68677
Pivot: 0.68192
Hỗ trợ: 0.67883

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang tuân theo đường xu hướng tăng của chúng tôi và đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 0.68192 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 0.68677, là một khu vực của hợp lưu Fibonacci. Các đám mây Ichimoku đang dự báo đà tăng giá mạnh mẽ.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi ở mức 0.67883 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 100%.