Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 0.68223
Pivot: 0.67888
Hỗ trợ: 0.67692

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 0.6788 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 0.68223 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8%. Các đám mây Ichimoku đang cho thấy đà tăng giá mạnh mẽ.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi là 0.67692 ở mức 0.67692 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% và Fibonacci Projection 161.8%.