Type:
Bearish Breakout

Các Mức Chính:
Kháng cự: 94.39
Pivot: 92.55
Hỗ trợ: 85.13

Trường Hợp Ưu Tiên:
Giá đang tiến gần đến trục. Chúng tôi thấy tiềm năng giảm giá từ Pivot của chúng tôi ở mức 92.55, đây là khu vực hợp lưu Fibonacci hướng tới hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 85.13 cùng với mức thoái lui Fibonacci 23.6%. RSI ở các mức mà trước đó đã xảy ra sự sụt giảm.

Kịch Bản Thay Thế:
Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 94.39.