Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.28537
Pivot: 1.27956
Hỗ trợ: 1.27445

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang củng cố theo mô hình nêm tăng. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng từ Pivot của chúng tôi ở mức 1.27956 phù hợp với 61.8% và 161.8% Dự báo Fibonacci hướng tới mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1.28537 cùng với mức thoái lui Fibonacci 127.2%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.27445, đây là khu vực hợp lưu Fibonacci.