Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 1.29831
Pivot: 1.29494
Hỗ trợ: 1.28445c

Trường hợp ưu tiên:

Với việc giá tiếp cận mức kháng cự của chỉ báo stochastics, chúng tôi có xu hướng giảm giá sẽ giảm từ trục quay ở mức 1.29494 phù hợp với mức kháng cự cao của đồ họa lên mức hỗ trợ thứ nhất là 1.28445 phù hợp với mức hỗ trợ thấp dao động ngang và mức thoái lui Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc cấu trúc trục và hướng tới mức kháng cự đầu tiên tại 1.29831 phù hợp với mức mở rộng Fibonacci 127.2% và mức kháng cự cao dao động ngang