Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 115.667
Pivot: 115.163
Hỗ trợ: 114.945

Trường hợp ưu tiên:
Với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, chúng tôi cho rằng giá sẽ tăng từ trục của chúng tôi là 115.163 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61.8% và hỗ trợ chồng chéo ngang lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 115.667 phù hợp với mức mở rộng Fibonacci 161.8% và ngang xoay trở lực kháng cao.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể phá vỡ cấu trúc trục và hướng đến hỗ trợ đầu tiên tại 114.945 phù hợp với hỗ trợ thấp dao động ngang.