Type:
Bearish Breakout

Các mức chính:

Kháng cự: 113.434

Pivot: 112.678

Hỗ trợ: 112.066

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá từ Pivot của chúng tôi ở mức mở rộng Fibonacci 100% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 113.434, đây là một khu vực của hợp lưu Fibonacci.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 112.066 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 127.2%.