Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 113.878
Pivot: 113.298
Hỗ trợ: 112.749

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 113.298 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50%, 50% và 23.6% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 113.878, đây là một khu vực của hợp lưu Fibonacci.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 112.749 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 100% và 100%.