Type:
Bearish Drop

Các mức chính:
Kháng cự: 115.468
Pivot: 114.890
Hỗ trợ: 114.529

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 114.890 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 161.8% và mức thoái lui FIbonacci 161.8% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 115.468 phù hợp với dự báo Fibonacci 200% và mức dao động đồ họa cao. Xu hướng tăng giá của chúng tôi được hỗ trợ thêm bởi giá giao dịch trên các đám mây ichimoku và MA 18.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 114.529 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6%.