Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1.1344
Pivot: 1.13197
Hỗ trợ: 1.13029

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi ở mức 1.13197 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1.1344 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6% và 100%. Các đám mây Ichimoku cũng đang mô tả động lực tăng giá mạnh mẽ.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.13029 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6%.