Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 114.286
Pivot: 113.685
Hỗ trợ: 113.048

Trường hợp ưu tiên:

Giá gần đây đã trải qua và giảm mạnh và hiện đang kiểm tra Pivot của chúng tôi ở mức 113.685, đây là mức trùng lặp đồ họa và phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6%. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 114.286 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 61.8% và mức thoái lui Fibonacci 50%

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 113.048, đây là khu vực hợp lưu Fibonacci.