Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 115.838
Pivot: 115.347
Hỗ trợ: 114.686

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang hợp nhất trong một kênh song song. Chúng tôi thấy tiềm năng giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 114,686 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38,6% từ Pivot của chúng tôi tại 115,347, đây là một khu vực của hợp lưu Fibonacci.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể leo lên mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 115.838 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 100%, 161.8% và 161.8%.