Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 113.601
Pivot: 112.746
Hỗ trợ: 112.317

Trường hợp ưu tiên:

Giá dường như đang củng cố theo mô hình vai và vai nghịch đảo. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng từ Pivot 112.746 của chúng tôi với mức thoái lui Fibonacci 78.6%, 127.2% và 100% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi với mức thoái lui Fibonacci 100%, 38.2% và 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 112.317 phù hợp với dự báo Fibonacci 127.2% và 161.8%.