Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1811.937
Pivot: 1782.659
Hỗ trợ: 1771.62

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướng tăng dần của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trở lại từ Pivot của chúng tôi tại 1782.659, đây là một khu vực hợp lưu Fibonacci hướng tới ngưỡng kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1811.937 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 38.2%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1771.62 phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 100% và 127.2%.