Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1799.444
Pivot: 1783.782
Hỗ trợ: 1776.572

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang củng cố theo mô hình vai đầu vai nghịch đảo. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá từ Pivot của chúng tôi tại 1783.782 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78.6% và chồng chéo đồ họa đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1799.444, là một khu vực hợp lưu fibonacci.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1776.572, đây là mức dao động đồ họa thấp.