Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 1797.78
Pivot: 1778.616
Hỗ trợ: 1762.318

Các trường hợp chính:

Giá đang củng cố theo mô hình vai đầu vai nghịch đảo. Chúng tôi thấy tiềm năng từ Pivot của chúng tôi ở mức 1778.616 phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 23.6% đối với mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi tại 1797.78, là một khu vực của hợp lưu Fibonacci.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1762.318 cùng với mức thoái lui Fibonacci 100%.