Nhân dịp ngày lễ Tổng Thống Tại Hoa Kỳ vào thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, chúng tôi xin được thông báo về thời gian giao dịch sẽ được thay đổi như sau:

Công Cụ

Thứ Hai, Ngày 21 Tháng 2

US30

Đóng cửa lúc 20:00

US500

Đóng cửa lúc 20:00

USTEC

Đóng cửa lúc 20:00

DE40

Đóng cửa lúc 23:00

STOXX50

Đóng cửa lúc 23:00

UK100

Đóng cửa lúc 23:00

JP225

Đóng cửa lúc 20:00

XTIUSD

Đóng cửa lúc 21:30

XAUUSD

Đóng cửa lúc 21:30

XAGUSD

Đóng cửa lúc 21:30

Small Exchange

Đóng cửa

Thời gian trên được tính dựa trên GMT +2 được thay đổi dựa sở giao dịch tương ứng hay nhà cung cấp thành khoản.

Trader cũng nên lưu ý rằng trong sự kiện thanh khoản thấp, spread thể dãn mạnh so với mức bình thường.