Type:
Bearish Reversal

Các mức chính:
Kháng cự: 1.05294
Pivot: 1.05036
Hỗ trợ: 1.04236

Trường hợp ưu tiên:

Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần hàng ngày, cho thấy một đà giảm tổng thể. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ đường trục phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6% xuống Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50% và dự báo Fibonacci 61.8%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể đẩy lên mức Kháng cự đầu tiên phù hợp với dự báo Fibonacci 100%.