Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

B

Bundesbank

Bank centralny Niemiec.

Bull Market - Rynek byka

Rynek wyróżniający się wzrostem cen.

Bretton Woods Agreement of 1944 - Umowa Bretton Woods z 1944 roku

An agreement that established fixed foreign exchange rates for major currencies, provided for central bank intervention in the currency markets, and pegged the price of gold at US $35 per ounce. The agreement lasted until 1971, when President Nixon overturned the Bretton Woods agreement and established a floating exchange rate for the major currencies.

Umowa, która ustanowiła stałe kursy wymiany dla głównych walut, przewidywała interwencję banku centralnego na rynkach walutowych i ustalała cenę złota na poziomie 35 USD za uncję. Umowa obowiązywała do 1971 r., kiedy to prezydent Nixon unieważnił umowę z Bretton Woods i ustanowił płynny kurs wymiany głównych walut.

Broker

Firma, pośrednik pomiędzy inwestorem, a rynkiem walutowym. Broker przyjmuje i realizuje zlecenia klienta za co pobiera opłatę lub prowizję

Book - Księga

W profesjonalnym środowisku "księga" jest podsumowaniem wszystkich pozycji danego inwestora.

Big Figure - Duża liczba (big figure)

The first two or three digits of a foreign exchange price or rate. Examples: If the USD/JPY bid/ask is 115.27/32, the big figure is 115. On a EUR/USD price of 1.2855/58 the big figure is 1.28. The big figure is often omitted in dealer quotes. The EUR/USD price of 1.2855/58 would be verbally quoted as “55/58″.


Pierwsze dwie lub trzy cyfry kursu walutowego. Przykłady: Jeśli bid/ask USD/JPY wynosi 115,27/32, to jest to 115. Przy cenie EUR/USD wynoszącej 1,2855/58 duża liczba wynosi 1,28. Duża liczba jest często pomijana w notowaniach dealera. Cena EUR/USD wynosząca 1,2855/58 byłaby podawana werbalnie jako "55/58".

Bid/Ask Spread - Spread

Różnica pomiędzy ceną ask oraz bid.

Bid Price - Cena Bid

Cena, po której inwestor sprzedaje walutę bazową. Przykład: USD/CHF 1.4527/32, cena bid wynosi 1.4527, oznacza to, że można sprzedać jednego dolara amerykańskiego (USD) za 1.4527 CHF (Frank szwajcarski).

Bear Market - Rynek niedźwiedzia

Rynek wyróżniający się spadkiem cen.

Base Currency - Waluta bazowa

Pierwsza z walut w parze walutowej. Pokazuje, ile waluta bazowa jest warta w przeliczeniu na drugą walutę w parze. Na przykład, jeżeli kurs USD/CHF wynosi 1.6215, jeden USD jest wart dokładnie 1.6215 CHF.

Bar Chart - Wykres słupkowy

Typ wykresu składającego się z czterech istotnych punktów: najwyższa i najniższa cena, która tworzy pionową linię, cena otwarcia oznaczona małą poziomą linią po prawej stronie, cena zamknięcia oznaczona małą poziomą linią po stronie prawej.