Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

U

US Prime Rate - Główna stopa procentowa w USA

Stopa procentowa, według której banki amerykańskie będą udzielać pożyczek swoim głównym klientom korporacyjnym.

Uptick Rule - Zasada Uptick

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje zasada, zgodnie z którą papier wartościowy nie może być sprzedawany krótko (short), chyba że ostatnia transakcja przed krótką sprzedażą odbywała się po cenie niższej niż cena, po której dokonywana jest krótka sprzedaż.

Uptick

Nowe kwotowanie ceny po cenie wyższej niż poprzednie kwotowanie.

Unrealized Gain/Loss - Niezrealizowane zyski/straty

Teoretyczny zysk lub strata na otwartych pozycjach wycenianych według bieżących kursów rynkowych, ustalanych przez brokera według jego wyłącznego uznania. Niezrealizowane zyski/straty stają się zyskami/stratami w momencie zamknięcia pozycji.

Unemployment Rate - Stopa bezrobocia

Mierzy całkowitą liczbę pracowników, którzy są bezrobotni i aktywnie poszukujący zatrudnienia, mierzoną jako procent siły roboczej.