Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

F

FX

Foreign Exchange (Forex).

Futures Contract - Kontrakty terminowe futures

Zobowiązanie do wymiany towaru lub instrumentu po ustalonej cenie w przyszłości. Podstawowa różnica pomiędzy kontraktami terminowymi typu future i forward polega na tym, że kontrakty terminowe typu futures są zazwyczaj przedmiotem obrotu na giełdzie (Exchange-Traded Contracts - ETC), a kontrakty terminowe typu forward są uznawane za kontrakty Over The Counter (OTC). Kontrakty OTC to kontrakty, które NIE są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Fundamental Analysis - Analiza fundamentalna

Analiza polegająca na prognozowaniu przyszłego kursu instrumentu np. waluty na podstawie danych ekonomicznych, sytuacji politycznej, nastrojów panujących wśród inwestorów itp.

Forward Points - Punkty Forward

Pipsy dodawane lub odejmowane od aktualnego kursu walutowego w celu obliczenia ceny terminowej.

Forward

Z góry określony kurs wymiany dla kontraktu walutowego rozliczanego w uzgodnionym terminie w przyszłości, w oparciu o różnicę stóp procentowych pomiędzy obiema walutami.

Foreign Exchange – (Forex, FX)

Jednoczesne kupowanie jednej waluty i sprzedaż drugiej.

Flat/square

Żargon dealerski opisujący pozycję, która została całkowicie odwrócona, np. kupiłeś $500,000, a następnie sprzedałeś $500,000, tworząc w ten sposób neutralną (płaską) pozycję.

First In First Out (FIFO)

Otwarte pozycje są zamykane zgodnie z zasadą rachunkowości FIFO. Wszystkie pozycje otwarte w ramach danej pary walutowej są likwidowane w kolejności, w jakiej zostały pierwotnie otwarte.

Federal Reserve (Fed) - Rezerwa Federalna (Fed)

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych.