Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

S

Rozliczenie

Proces, w wyniku którego transakcja jest zapisywana w księgach i rejestrach kontrahentów transakcji. Rozliczenie transakcji walutowych może, ale nie musi obejmować faktyczną fizyczną wymianę jednej waluty na inną.

Pozycja krótka

Pozycja inwestycyjna, która zyskuje podczas spadku ceny rynkowej. Kiedy waluta bazowa w parze jest sprzedawana, pozycja jest uważana za krótką.

Prosta średnia krocząca (SMA)

Średnia zdefiniowanej wcześniej ilości słupków cenowych. Na przykład, wykres dzienny SMA dla okresu 50 jest średnią ceną zamknięcia poprzednich 50 dziennych słupków zamykających. Można tu zastosować dowolny przedział czasowy.

Rynek Spot

Rynek fizyczny, na którym waluty obce i towary są kupowane i sprzedawane za gotówkę po aktualnej cenie rynkowej, rozliczane "na miejscu" i natychmiast dostarczane.

Cena Spot

Obecna cena rynkowa. Rozliczenie transakcji spot zazwyczaj następuje w ciągu dwóch dni roboczych.

Pozycja Spot

Zakup lub sprzedaż waluty obcej lub towaru do natychmiastowej dostawy (w przeciwieństwie do daty w przyszłości). Kontrakty spot rozliczane są elektronicznie.

Spread

Różnica między ceną Bid i Ask.

Kwadrat

Sytuacja, gdy zlecenia kupna i sprzedaży są w równowadze, przez co dealer nie jest narażony na zmiany cenowe.

Stop Loss

Rodzaj zlecenia, w którym otwarta pozycja jest automatycznie likwidowana po określonej cenie. Często stosowane w celu zminimalizowania ekspozycji na straty, jeśli rynek porusza się wbrew pozycji inwestora. Na przykład, jeśli inwestor ma pozycję długą otwartą na poziomie 156,27, może chcieć złożyć zlecenie stop loss na 155,49, które ograniczy straty w przypadku deprecjacji dolara, ewentualnie poniżej 155,49.

Poziomy wsparcia

Metoda stosowana w analizie technicznej, która wskazuje konkretny pułap cenowy i "podłogę", po której dany kurs wymiany automatycznie się koryguje. Przeciwieństwo oporu.

Swap

Opłata za przetrzymanie otwartej pozycji do następnego dnia handlowego.

Szwajcar

Potoczne określenie pary EURCHF.