Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

D

Day Trader

Spekulanci, którzy zajmują pozycje, które są następnie likwidowane przed zamknięciem tego samego dnia handlowego.

Dealer

Osoba fizyczna lub firma, która działa jako zleceniodawca lub kontrahent transakcji. Zleceniodawca staje po jednej stronie pozycji, mając nadzieję na osiągnięcie spreadu (zysku) poprzez zamknięcie pozycji w kolejnej transakcji z drugą stroną. Pośrednik jest natomiast osobą fizyczną lub firmą, która działa jako pośrednik, łącząc kupujących i sprzedających za opłatę lub prowizję.

Deficyt

Ujemne saldo handlowe lub płatnicze.

Dostawa

Handel walutowy, w którym obie strony dokonują i przyjmują rzeczywistą dostawę sprzedawanych walut.

Deprecjacja

Spadek wartości waluty spowodowany siłami rynkowymi.

Instrument pochodny

Kontrakt, który zmienia wartość w odniesieniu do zmian cen powiązanych lub bazowych papierów wartościowych, przyszłych lub innych instrumentów fizycznych. Opcja jest najczęstszym instrumentem pochodnym.

Dewaluacja

Celowa korekta w dół ceny waluty, zwykle w drodze oficjalnego ogłoszenia.

Stopa dyskontowa

Stopa procentowa, według której kwalifikująca się instytucja depozytowa jest zobowiązana do pożyczania środków krótkoterminowych bezpośrednio od Banku Rezerwy Federalnej.